Die tradisionele standpunt van die geloofsdopers oor wie gedoop mag/moet word

                Geloofsdopers sê in kort dat die Bybel geloof as voorvereiste vir die doop stel.  Daarom kan slegs mense wat oud genoeg is om hulle geloof te bely, gedoop word.  Hiervoor word verskeie tekste as bewys aangebied (Kyk ”Tekste wat blykbaar geloofsvereiste leer”).

Hulle beweer dat klein babatjies nie aan hierdie geloofsvereiste kan voldoen nie en daarom nie gedoop mag word.   Om dit te staaf beroep hulle hul onder andere op Romeine 10: “Hoe kan hulle Hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in Hom glo van wie hulle nie gehoor het nie?  En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek?   En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is: Hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig!   Maar hulle was nie almal gehoorsaam aan die evangelie nie; want Jesaja het gesê: Here, wie het ons prediking geglo?  Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God” (Rom 10:14-17).

Die Geloofsdopers beweer dat kinders nog nie taalvaardig is nie, nie kan hoor en verstaan wat gepreek word en hulle geloof bely om gedoop te kan word nie.

Hulle sê ook dat daar geen getuienis is dat Jesus en sy apostels klein babatjies gedoop het, slegs dat Jesus die klein kindertjies geseën het (Mt 19:13-15, Mk 10:13-16, Lk 18:15‑17).

Wat Handelinge 16:15, 16:33 en I Kor 1:16 betref waar die Skrif sê dat huisgesinne gedoop is, word gewoonlik geredeneer dat daar geen bewys is dat daar klein babatjies in daardie gesinne was nie.

Die feit dat Jesus die klein kindertjies die hande opgelê en geseën het is vir Geloofsdopers ‘n bewys dat babas nie gedoop moet word nie.  Sommige Geloofsdopers het ‘n “Inseëning” wat op Jesus se seëning van die kindertjies geskoei word.  Die ouers van sulke babatjies wat “ingeseën” word, lê by dié geleentheid blykbaar ‘n belofte af om die kindertjies na die beste van hulle vermoë die waarhede van die evangelie te leer en te lei sodat hulle ook, hopelik, eendag self belydenis van die geloof kan doen en gedoop word.

Geloofsdopers ontken dat die doop in die plek van die besnydenis gekom het.  Hulle argumenteer dat Kolossense 2:9-12 nie sê dat die doop in die plek van die besnydenis gekom het nie, want die besnydenis waarna Kolossense 2 verwys is glo “’n besnydenis wat nie met hande verrig word nie”.   Volgens dié argument word hier nie na die besnydenis van die Israeliete verwys nie, maar na ‘n geestelike besnydenis.  Die fisiese besnydenis, so word beweer, is vir Israel alleen en het niks met die Nuwe Testamentiese doop te doen nie.

Geloofsdopers sien die doop as “’n daad van gehoorsaamheid” aan die opdrag van die Here (Mt 28:19; Hand 2:38)

Die tradisionele standpunt van verbondsdopers oor wie gedoop mag/moet word

Daarteenoor sê die Verbondsdopers wel uitdruklik dat die doop in die plek van die besnydenis gekom het en bied inderdaad Kolossense 2  as bewys aan:  “Want in Hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik; en julle het die volheid in Hom wat die Hoof is van alle owerheid en mag;  in wie julle ook besny is met ’n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus, omdat julle saam met Hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat Hom uit die dode opgewek het” (Kol 2:9-12).

Dat Jesus die klein kindertjies die hande opgelê en geseën het, word as bewys gesien dat die klein kindertjies van gelowiges gedoop moet word.

Verbondsdopers beweer dat die vereiste van geloof-voor-doop nie ter sake is sover dit die kinders van gelowiges aangaan nie, want die kindertjies word nie op grond van geloof of wedergeboorte gedoop nie, maar op grond van die verbond.

Die verbond wat God met Abraham en sy nageslag gesluit het word as bewys aangebied: “En Ek sal my verbond oprig tussen My en jou en jou nageslag ná jou in hulle geslagte as ’n ewige verbond, om vir jou ’n God te wees en vir jou nageslag ná jou” (Gén 17:7).

Petrus se woorde op die Pinksterdag Handelinge 2: “Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na Hom sal roep” (Hand 2:38-39) word as bewys aangehaal dat dieselfde insluiting van kinders in die Nuwe Testament geld.

Soos Geloofsdopers doop Verbondsdopers volwassenes wat nog nie gedoop is nie, eers na belydenis van geloof. Indien hulle klein kindertjies het word die kinders saam met die ouer/s gedoop.

Zacharias Venter
Oos-Londen
13 Mei 2019

Skakels na ander artikels oor die doop: https://wp.me/p8E6eZ-1Y

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s