Daar is geen Skrifbewys dat Johannes mense ondergedompel het nie

Onderdompeldopers haal gewoon verskeie tekste aan as “bewys” vir die aanname dat Johannes mense ondergedompel het, onder andere  Mattheüs 3:16 “En nadat Jesus gedoop was, het Hy dadelik uit die water opgeklim, en meteens gaan die hemele vir Hom oop, en Hy sien die Gees van God soos ’n duif neerdaal en op Hom kom.”  Vergelyk Markus 1:10.  Onderdompeldopers beweer die feit dat Mattheüs en Markus sê dat Jesus uit die water opgeklim het, bewys dat Jesus ondergedompel is.

Maar dit bewys gladnie dat Jesus ondergedompel is nie, dit bewys hoogstens dat sy voete of bene in die water was.   Die woorde maak ewe goed sin as mens sou aanneem dat Hy met sy voete/bene in die water gestaan het en dat Johannes water oor sy kop en hande gegooi het.

Onderdompeldopers haal ook graag Johannes 3:23 aan dat Johannes in Enon naby Salim gedoop het “omdat daar baie water was” as sou dit bewys dat hy mense ondergedompel het.  Maar dit bewys eweneens nie dat hy mense ondergedompel het nie.  Dit sê niks oor die manier waarop hy gedoop het nie.

Die woord “enon” beteken fontein.  Dit is onseker waar die plek was.   Die “baie water” sê nie dat Johannes mense ondergedompel het nie.  Dit sê hoogstens dat daar genoeg water was dat Johannes die mense daar kon doop sonder dat hy ander gebruike benadeel.

Dieselfde geld van Betábara aan die oorkant van die Jordaan waar Johannes Jesus gedoop het (Jh 1:28).  Dit is onseker waar die plek is, maar duidelik was dit nie die Jordaan self nie, waarskynlik een van die klein sytakke.

Wat duidelik is, is dat Johannes nie die heeltyd op een plek gepreek en gedoop het nie, maar op verskillende plekke en dat hy plekke gekies het wat geskik was vir die doel.  Dit sê niks oor hoe hy gedoop het nie.

Vóór-beelde van Johannes-se-bekeringsdoop in die Ou Testament bevestig dat Johannes nie mense sou ondergedompel het nie

Soos die Ou Testamentiese offers wat voortdurend herhaal moes word, moes die reinigingshandelinge voortdurend daarmee saam herhaal word.   Soos wat die voortdurende offers heengewys het na die eenmalige offerande van Jesus Christus aan die kruis, het die voortdurende reinigingsbaddens, hande en voete was, en besprinkelings heengewys na die doop van Johannes, ‘n eenmalige en unieke gebeurtenis in die geskiedenis wat Jesus se eenmalige offerande voorafgegaan het.

Daar is ook historiese gebeurtenisse in die Ou Testament wat heengewys het na die doop van Johannes.  Noag se redding en Israel se deurtog deur die Skelfsee word in die Nuwe Testament direk met die doop verbind.

Maar dit is nie die enigste nie.  Al word die doop nie genoem nie, is dit duidelik dat Moses se redding in die mandjie, Israel se intog deur die Jordaan die land Kanaän in, Elia en Elisa se deurtog soos Israel deur die Skelfsee en die Jordaan, en Naäman se reiniging in die Jordaan almal na Johannes-se-bekeringsdoop heenwys.

Noag se redding in die ark.

I Petrus                3 kontrasteer Noag se redding en die doop-as-sakrament: “Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely, Hy die Regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring — Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees;  in wie Hy ook heengegaan en gepreek het vir die geeste in die gevangenis,  wat eertyds ongehoorsaam was toe die lankmoedigheid van God een maal gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is agt, siele deur water heen gered is;  waarvan die teëbeeld, die doop, ons nou ook red, nie as ’n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as ’n bede tot God om ’n goeie gewete — deur die opstanding van Jesus Christus  wat heengegaan het na die hemel en aan die regterhand van God is, terwyl engele en magte en kragte aan Hom onderwerp is” (I Petrus  3:18‑21).

Die doop-as-sakrament is nie ‘n afbeelding van Noag se redding in die ark nie, maar ‘n spieëlbeeld!  Dit is nie ‘n beeld (“tipe”) nie, maar ‘n teëbeeld (“anti-tipe”)  Dit beteken dat Christus se doop parallel aan Noag se redding is, maar tog ook omgekeerd.

Beteken die omkering dat Christus se doop, anders as Noag se redding, onderdompeling beteken?   Nee, alles behalwe!  Die omkering gaan oor ‘n verandering van onder na bo wat ons later in detail behandel.

Maar Noag se redding is wel parallel aan Johannes-se-bekeringsdoop.  Dit is ‘n afbeelding van Johannes-se-bekeringsdoop.

Terwyl die res van die mensdom ondergedompel is, is Noag en sy gesin saam met ‘n klompie diere in die ark van verdrinking gered.

Maar, let wel, Petrus sê hulle is “deur water heen” gered.  Die voorsetsel wat met “deur … heen” vertaal is, is die Griekse woord “dia”.  Dit druk die gedagte uit van ‘n deurgang waardeur iets of iemand gaan, byvoorbeeld ‘n baba deur die geboortekanaal heen, water deur ‘n pyp heen, ‘n vliegtuig deur die lug heen.  Die gedagte is dus dat die ark ‘n “poort” is waardeur Noag en sy gesin heen gered is.  Hulle is “deur die water heen” na die veilige rusplek op die berg; dit wil sê nie OP die water nie, maar DEUR die water heen!

“Deur die water heen” beteken nie ondergedompel nie en kan nooit ondergedompel beteken nie.  Hulle is juis nie soos die ander mense ondergedompel nie, maar het deur water heen op die droë drywende eiland, die ark, heen gegaan – soos wat Israel deur die water van die Skelfsee heen op droë grond getrek het.   Wanneer hulle afgeklim het na die onderste dele van die skip was hulle wel onderkant die wateroppervlak, maar steeds droog en veilig.

Die stortreën wat veertig dae en nagte aangehou het, het ook op die ark geval waarin hulle was.  Dit is ondenkbaar dat geen vog op hulle gekom het nie.  Hulle is deur die water heen, nie onderdompel nie, maar wel simbolies met die voete in die water deeglik met reën uit die hemel besprinkel.

Let wel, Noag alleen het genade in die oë van die Here gevind (Gn 6:8), maar sy vrou en seuns met hulle vrouens is saam gered (Gn 7:1).

Zacharias Venter
Oos-Londen
13 Mei 2019

Skakels na ander artikels oor die doop: https://wp.me/p8E6eZ-1Y

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s