Die hermeneutiese beginsels om die Skrif en spesifiek die doop te verstaan

Die gawe van profesie

Die apostel Petrus sê dat ons “… veral dít moet weet, dat geen profesie van die Skrif ’n saak van eie uitlegging is nie;  want geen profesie is ooit deur die wil van ’n mens voortgebring nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek” (2 Pet 1:2-21).   Met ander woorde Petrus sê dat die Skrif nie uit eie aandrywing verklaar kan word nie, want dit is nie hoe dit ontstaan het nie.  Die “heilige mense” “deur die Heilige Gees (aan-)gedryf, het … van God gespreek” en dit is die enigste manier waarop die Skrif verklaar kan word – deur die Heilige Gees gedryf!   Die Heilige Gees het die mense gedryf om te preek en die Heilige Gees moet die mens dryf om te verstaan wat gepreek is.  Slegs dieselfde Heilige Gees wat die Skrif tot stand gebring het, kan die verklaar.  Die Skrif kan net verklaar word soos wat dit tot stand gekom het – deur die gawe van profesie – inspirasie!

Geloofsdopers en Verbondsdopers, Sprinkeldopers en Onderdompeldopers, Gereformeerdes en Charismate stem met mekaar saam oor die beginsel dat die Skrif nie anders verstaan kan word as onder leiding van die Heilige Gees wat die eintlike Skrywer van die Skrif is nie.  Maar daar hou die ooreenkoms op, want Charismate wat meesal ook Geloofsdopers en Onderdompeldopers is, verkondig ook ‘n salwing met die Heilige Gees (‘n “second blessing”) wat gawes van profesie, spreek in tale, gesondmaking, ens. insluit,  en Gereformeerdes wat meesal Verbondsdopers en Sprinkeldopers is, ontken dat gelowiges ‘n sg “second blessing” moet ontvang.  Gereformeerdes leer dat die Heilige Gees eenmalig aan die kerk gegee is op Pinksterdag en dat almal wat in Christus ingelyf is, daaraan deel het.

Gereformeerdes is dan ook sku om te bid om met die Heilige Gees vervul te word, ironies direk in stryd met wat die gereformeerde belydenisskrif die Heidelbergse Kategismus in antwoord 116 sê “…dat God sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle wil gee wat Hom met hartlike versugtinge sonder ophou daarom bid en daarvoor dank”.   Dit is ook in stryd met Jesus se uitdruklik opdrag in Lukas 11 om te bid om die Heilige Gees te ontvang:  “En Ek sê vir julle: Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word.  Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal oopgemaak word.  En vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra, en hy sal hom ’n klip gee; of ook ’n vis, en hy sal hom in plaas van ’n vis ’n slang gee;  of ook as hy ’n eier vra, hom ’n skerpioen gee?  As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat Hom bid?” (Lk 11:9-13).

Ek sal later duidelik in die behandeling van die doop aantoon dat die standpunt van die Gereformeerdes wat die sg “second blessing” afwys, Skriftuurlik onhoudbaar is, (Kyk ?).

Dit beteken natuurlik nie dat alles wat as “doop met die Heilige Gees” en “gawes van die Heilige Gees” aangebied word, waarlik die doop met die Heilige Gees is en gawes is wat die Heilige Gees gee nie.  Die duiwel is die groot bedrieër, ‘n mensemoordenaar van die begin af (Jh 8:44).  Die duiwel doen homself voor as ‘n engel van die lig, valse apostels doen hulleself voor as ware apostels, valse profete as ware profete (2 Kor 11:13-14).  Bose geeste doen hulle voor as Heilige Gees en boots die gawes van die Gees na.  Daarom moet ons die geeste op die proef stel of hulle waarlik uit God is (1 Jh 4:1).

Zacharias Venter
Oos-Londen
13 Mei 2019

Skakels na ander artikels oor die doop: https://wp.me/p8E6eZ-1Y

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s