Tradisionele standpunte oor die doop

Die tradisionele standpunt van die Onderdompeldopers oor hoe gedoop moet word

Onderdompeldopers argumenteer dat die enigste wettige vorm van doop is om die hele persoon onder die water in te dompel.  Hulle beweer:

  • Die Griekse woord “baptizoo” (“doop”) beteken slegs “indompel” of “onderdompel”.
  • Jode het deur middel van onderdompeling gedoop.
  • Johannes die Doper het mense ondergedompel.
  • Jesus is deur Johannes ondergedompel.
  • Filippus het die Ethiopiër ondergedompel: “En hy het beveel dat die wa moes stilhou; en hulle het altwee in die water afgeklim, Filippus en die hofdienaar; en hy het hom gedoop. En toe hulle uit die water opklim, het die Gees van die Here Filippus skielik weggevoer, en die hofdienaar het hom nie meer gesien nie, want hy het sy weg met blydskap gereis” (Handelinge 8:38-39).   Onderdompeldopers sê die feit dat hulle “in die water afgeklim” en weer “uit die water opgeklim” het, bewys dat die Ethiopiër onderdompel is.
  • Die onderdompeling simboliseer die sterwe en opstanding met Christus, dat ons saam saam met Hom afgaan in ‘n watergraf en saam met Hom daaruit opstaan. Daarvoor word twee tekste as bewys aangehaal.  Kolossense 2:  “omdat julle saam met Hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat Hom uit die dode opgewek het” (Kol 2:12).   En Romeine 6: “Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ’n nuwe lewe kan wandel” (Rom 6:4).
  • Die idee dat ons van ons sondes gereinig word soos wat water ons liggame se vuilheid afwas, word beter deur onderdompeling as deur besprinkeling afgebeeld.’

Sonder om op enige van die betrokke argumente nou in te gaan, merk ons op dat dié standpunt op die betekenis van ‘n enkele woord, “baptizoo”, en beperkte Skrifgegewens uit slegs enkele tekste gebasseer is.  Daar is geen sprake van dat die doop gesien word in die lig van die hele Bybel nie.

Die tradisionele standpunt van die Sprinkeldopers oor hoe gedoop moet word

Die tradisionele gereformeerde standpunt is dat die metode van doop eintlik ‘n middelmatige saak is.  Dit maak nie saak of die doop deur middel van onderdompeling of besprenkeling geskied nie, solank as wat dit met water , in die Naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, deur ‘n bevoegde ampsdraers bedien word.

Calvyn het blykbaar ook gemeen, en baie gereformeerde teoloë stem met hom saam, dat die onderdompeling die wedergeboorte beter afbeeld as die besprinkeling.   Baie gereformeerdes is met die Onderdompeldopers eens oor die afgaan in en opstanding uit die sg watergraf met Jesus.   Skrywer hiervan het self ook vroeër so gedink en mense so geleer – tot my bitter spyt! – voordat ek verstaan het wat die Skrif werklik oor die doop leer.

Die Kategimus gebruik by herhaling dieselfde idee dat ons van ons sondes gewas word soos wat water ons liggaam was.

Zacharias Venter
Oos-Londen
13 Mei 2019

Skakels na ander artikels oor die doop: https://wp.me/p8E6eZ-1Y

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s