Die Heilige Gees het met tekens aangedui wat God oor die doop openbaar

Ons lees verskeie kere in die Handelinge dat die Heilige Gees met die dissipels gepraat en aan hulle gesê het wat Hy wou hê.

  • Byvoorbeeld in Handelinge 8:29 waar die Gees vir Filippus gesê het: “Gaan daarheen en bly by daardie wa”, die wa van die Ethiopiër wat hy sou doop.
  • In Handelinge 10:19 en 20 sê die Gees vir Petrus: “Daar is drie manne wat jou soek. Staan dan op, klim af en gaan saam met hulle sonder om te twyfel, want ek het hulle gestuur”.  Die drie manne was boodskappers van die hoofman Cornelius.  Petrus se saamgaan sou lei tot Cornelius se bekering, die Heilige Gees wat op onbesnedene heidene uitgestort word en hulle doop met water.
  • Handelinge 13:2 sê: “En terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê: Sonder nou Bárnabas en Saulus vir My af vir die werk waarvoor Ek hulle geroep het.” Daarmee het Paulus se sendingopdrag begin, om die evangelie van Jesus die wêreld in te dra, veral Europa binne wat begin het met die bekering en doop van Lidia, die purpersverkoopster, en die tronkbewaarder van Filippi (Hand 16).

Let op dat die Heilige Gees aan die dissipels bevele gegee het om Christus se sendingopdrag (Mt 28:19, Hand 1:8) uit te voer.  In aldrie voorbeelde het dit tot die doop van sekere persone gelei, maar in nie een enkele geval is daar ‘n direkte opdrag van die Heilige Gees oor die doop self nie.  Wat die Gees oor die doop self wou openbaar, het Hy konsekwent deur tekens gedoen wat ons net onder sy leiding kan verstaan en verklaar.

  • Hy het Johannes die Doper van die moederskoot af vervul (Lk 1:15) en het Johannes van vreugde in die moederskoot laat opspring toe Elisabet die groet van Maria hoor (Lk 1:41, 44).
  • Hy het in die gedaante van ‘n duif op Jesus neergedaal nadat Jesus deur Johannes gedoop is (Mt 3:16, Mk 1:10, Lk 3:22 en Jh 1:32-33). Dit is hoe Johannes geweet het Wie die Persoon is wat na hom kom, sterker is as hy en wat met die Heilige Gees doop.
  • Op Pinksterdag het hulle die geluid van “geweldige rukwind” gehoor, hulle iets soos vuurtonge gesien wat verdeel en op elkeen gaan sit en hulle het in ander tale begin praat soos die Gees vir hulle gegee het (Hand 2:2-4).
  • Nadat Filippus die Ethiopiër gedoop het, het die Heilige Gees Filippus “weggevoer” en in Asdod weer laat verskyn (Hand 8:39-40).
  • Toe Ananias Paulus die hande oplê, het iets soos visskubbe van sy oë afgeval en hy kon weer sien en Paulus het opgestaan en is gedoop (Hand 9:17‑18)
  • Toe Petrus nog besig was om vir Cornelius-hulle te preek is hulle met die Heilige Gees vervul soos die dissipels op Pinksterdag sonder dat hulle besny was en hulle is daarom gedoop (Hand 10:44-48, 11:15-17). Petrus het hom hierop beroep in die vergadering van Handelinge 15 om te argumenteer dat die Gees aangedui het dat dit nie nodig was om die heidene te besny nie (Hand 15:7-11).
  • Nadat die Gees Paulus-hulle twee maal verhinder het om hulle eie koers te gaan, het Paulus ‘n gesig gesien van ‘n Macedoniese man wat sê “Kom oor en help ons?”. Dit het gelei tot die bekering en doop van Lidia en die tronkbewaarder en hulle gesinne (Hand 16:6-34).

Ons sal aantoon dat die Heilige Gees deur al hierdie sigbare en tasbare tekens nie net duidelik getoon het dat Johannes-se-bekeringsdoop en die doop-as-sakrament nie dieselfde doop is nie, maar ook hoe die Heilige Gees wil hê die doop-as-sakrament bedien moet word.

Johannes-se-bekeringsdoop is die teken van die waterbedeling, die doop-as-sakrament is die teken van die vuurbedeling

Die Heilige Gees het in die vorm van ‘n duif op Jesus neergedaal nadat hy deur Johannes in die Jordaan gedoop is (Mt 3:16, Mk 1:10, Lk 3:22 en Jh 1:32-33) en op Pinksterdag het die dissipels vuurtonge gesien wat verdeel en op elkeen gaan sit.

Waarom het die Heilige Gees in die gedaante van ‘n duif op Jesus neergedaal, maar soos vuurtonge op sy dissipels gaan sit?

Om dit te verstaan moet ons teruggaan na Noag.  Petrus verbind die doop met Noag (1 Pet 3:18-22).  Noag het nadat die ark op Ararat tot rus gekom het, eers ‘n kraai uitgestuur (die kraaie het vir Elia by die spruitjie Krit gesorg) en daarna drie maal ‘n duif.  Die duif het oor die water gevlieg soos wat die Gees van God aan die begin oor die water gesweef het (Gn 1:2, 8:6-12).  Die duif tree op aan die einde van die vloed wanneer die aarde weer begin droog word; so het die Gees in die gedaante van ‘n duif op Jesus neergedaal toe Jesus uit die water opklim en dus begin droog word.  Die Gees het as’t ware geen rusplek gehad toe die aarde onder water was nie (Gn 1:2) soos wat die duif aanvanklik geen sitplek gehad het nie en telkens na Noag teruggekeer het (Gn 8:9-12).  Soos wat die ark (“tempel”) die rusplek vir duif was, is Jesus die enigste Rusplek vir die Gees op aarde.

Noag het die duif uitgestuur voordat hy self uit die ark gegaan het en aan die Here geoffer het.  Hy het rein diere en rein voëls, waarskynlik duiwe, geoffer (Gn 8:20).  By die geboorte van ‘n kind moes die moeder ‘n jaar oud lam as brandoffer en ‘n duif as sondoffer bring (Lev 12:6), maar as sy nie ‘n lam kon bekostig nie, moes sy twee duiwe offer, een as brandoffer en een as sondoffer (Lev 12:8, Lk 2:24).  Die Gees wat op Jesus in die gedaante van ‘n duif neergedaal het, het Hom nie net as Seun van God geidentifiseer nie, die rusplek vir die Gees in ‘n goddelose wêreldsee, maar as Lam van God wat die sonde van die wêreld wegdra (Jh 1:29, 36); dit is hoe Johannes die Doper geweet het Wie Jesus is, die Een wat met die Heilige Gees doop (Jh 1:32-33).

Petrus sê: “…dat daar van lankal af hemele was en ’n aarde wat uit water en deur water ontstaan het deur die woord van God, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het” (2 Pet 3:5-6).  Die toenmalige wêreld het begin met die Gees van God wat sweef op die waters (Gn 1:2) en geëindig met die duif wat vlieg oor die waters (Gn 8:9-12).  Johannes-se-bekeringsdoop is simbolies daaraan verbind, die teken daarvan is die Gees in die gedaante van die duif.

Maar op die bedeling van die water volg die bedeling van die vuur.  So vervolg Petrus: “Maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as ’n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense” (2 Pet 3:7).  Die vuur-einde van Sodom en Gomorra is die voorbeeld van die einde die teenswoordige hemele en aarde.

Die teenswoordige wêreld begin na Noag se offerande met die verbond wat God met Noag en sy seuns en met alle vlees sluit (Gn 9:1‑17).  Die teken van die verbond is die reënboog (Gn 9:12-17).  ‘n Reënboog verskyn wanneer die son deur vog in die lug skyn, dws wanneer daar ligte reën val.  Vir ‘n reënboog om te verskyn moet daar gelyktydig son en reën wees.   Die son is vuur, die reën is water.   Son en reën gelyktydig is kenmerkend van droogtetye wanneer los wolke reën terwyl die son rondom skyn.

Die teenswoordige wêreld begin met die son wat skyn op die droë aarde na die vloed en eindig met die vuur van God wat die elemente laat brand en vergaan (2 Pet 3:10).  Die wolke wat verskyn en los buie reën gee terwyl die son skyn, bring die reënboog.  Spieëlbeelding sê dat die wolke en reënboog moet verskyn voordat net die laaste vuur oorbly.  Dit is inderdaad wat gebeur in die natuur deur klimaatsverandering wat droogtes en oorstromings veroorsaak en in die menslike samelewing waar die reënboog die simbool geword het van die homoseksuele gedrag van Gam (Gn 9:22-24) en dié van Sodom (Gn 19:4-5).  Dit is maar net twee van vele tekens dat die einde op hande is.

Die teenswoordige wêreld is dus die bedeling van die vuur, van gelyktydige son en reën, die reënboog.  Die doop-as-sakrament is die teken van bedeling van die vuur en water, die reënboog.  Daarom het die vuurtonge hulleself verdeel en op die dissipels gaan sit.  Daarom was daar die geluid van ‘n geweldige rukwind.  Die Gees van God word ook met wind geassosieer; trouens die Hebreeuse woord “ruach” / “Gees” beteken “wind”.  Die wind sweef oor die waters en die winde dryf die wolke aan wat die reën en die reënboog bring.

Netso word die Heilige Gees dikwels met vuur geassosieer, bv in Openbaring waar die Gees as Sewe Vuurfakkels voor die troon van God beskryf word (Op 4:5)

Wind en vuur is manifestasies van energie.  Wind dryf die wolke en vuur aan.  Wind vertoon die skeppingskrag van God soos geen ander natuurverskynsel nie, behalwe reën, wat juis volg op wind.  Die wind dryf die dissipels aan oor die hele wêreld heen en die vuur gee hulle krag en laat hulle in ander tale praat om hulle opdrag te vervul om dissipels van alle nasies te maak en hulle te doop (Mt 28:19).

Die ou bedeling is, is die bedeling van die water, van ‘n aarde wat uit water en deur water ontstaan en daardeur oorstroom is en vergaan het.  Noag se redding in die ark word gesimboliseer deur Johannes se bekeringsdoop.

Die nuwe bedeling is die bedeling van die Heilige Gees en vuur, die bedeling wat begin met die reënboog, son en water, en eindig met die elemente wat brand en vergaan.  Die redding word gesimboliseer deur die doop-as-sakrament wat Jesus ingestel het.

Dit is wat Johannes bedoel het toe hy gesê het hy doop met water maar die Een wat na hom kom is sterker as hy; Hy sal die mense doop met die Heilige Gees en vuur (Mt 3:11, Mk 1:8; Lk 3:16; Jh 1:26-33).

Dit is waarom Petrus die doop-as-sakrament wat Jesus ingestel het, die teëbeeld noem van Noag se redding in die ark, die spieëlbeeld (1 Pet 3:18-22).  Die verbond met Noag en die reënboog as teken ná sy offerande, is die teëbeeld van sy redding in die ark.  Die doop-as-sakrament wat Jesus ingestel het, is die teëbeeld van Johannes-se-bekeringsdoop. Petrus stel die een beeld, Noag se redding, teenoor die teëbeeld van Johannes-se-bekeringsdoop.  Hy kan dit doen want Noag se redding is die parallelle afbeelding van Johannes-se-bekeringsdoop, en die teëbeeld daarvan, God se verbond met hom en die reënboog as teken, is die parallel van die Nuwe Verbond in Jesus se bloed en die doop-as-sakrament as teken daarvan.

Zacharias Venter
Oos-Londen
15 Mei 2019

Skakels na ander artikels oor die doop: https://wp.me/p8E6eZ-1Y

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s